Stavba LK8

nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu rodinného domu se zpevněnými plochami, přípojkami, oplocením.

účel užívání stavby

Jedná se o individuální bydlení v rodinném domě v dvoupodlažní stavbě. Tvarově jde o nenáročný objekt – kvádr s plochou střechou orientovaný svou delší stranou a prosklenými plochami k jihu. Na severní stranu vybíhá přičleněná přízemní dvojgaráž. Součástí projektu jsou i zpevněné přístupové a příjezdové plochy k objektu, terasy, oplocení a přípojky.

údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba neleží v městské památkové zóně a není zapsána na seznamu kulturních památek. Ani z jiných důvodů se u této stavby nevyžaduje zvláštní ochrana. V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku podle jiných právních předpisů.

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby Navržená opatření vedou k úspoře tepelné energie, není ohrožena bezpečnost osob pohybujících se v budově.