Projekt 22523XH8 životní prostředí

Záměr splňuje všechny podmínky podle §96 odst. 1 stavebního zákona:

údaje o odtokových poměrech

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Zájmové území je rovinatého charakteru s nadmořskou výškou cca 250 m n. m. Pozemek je na jižní straně ohraničen vodním tokem Strouha, který propojuje . Lokalita se vyznačuje vysokou hladinou spodní vody, proto jsou zde veškeré dešťové vody ze zpevněných a zastavěných ploch svedeny do stávající dešťové kanalizace.

údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemek parc. čís. 2252/3 se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území či v záplavové zóně. Pouze vysoká hladina spodní vody (cca 1m pod terénem) ovlivňuje návrh stavby - dům nebude podsklepen. Dále území